Fundació Casa d’Empara

Patrimoni cultural

Edifici de la seu social

L’actual edifici que acull la Casa d’Empara (Rambla Josep Tomàs Ventosa, 20) forma una L amb la façana principal a la Rambla de Josep Tomás Ventosa i lateral al Carrer Llibertat, amb un pati-jardí interior que actualment comparteix amb l’escola El Cim.

És un edifici de dues ales, de planta rectangular, de planta baixa i tres plantes pis. Crugies perpendiculars a les façanes, amb porxo i galeries a les façanes interiors. Vestíbul central a l’ala principal amb volta rebaixada i escala principal. Parets de càrrega de paredat (tàpia) i totxo comú. Forjats amb bigues de fusta, ferro i formigó. Voltes rebaixades a la planta baixa.

Façanes composades sobre eixos verticals amb finestres i balcons sense volada. A l’ala principal hi ha obertures d’arc rebaixat, ràfec superior i barana massissa. Els porxos interiors tenen portals amb arc rebaixat i adintellats. La façana interior de l’ala lateral està realitzada amb obra vista, amb obertures d’arc rebaixat i finestrals d’arc apuntat. La disposició de les parets mestres internes en l’edifici principal, lleugerament obliqües respectes a les façanes, es corresponen a l’antiga masia que estava orientada al migjorn. Les obres de construcció de la Casa van alinear les façanes amb l’actual Rambla Josep T. Ventosa. La façana del carrer Llibertat està revestida de pedra calcària amb elements prou singulars.

L’edifici principal es basteix sobre les restes d’una primitiva masia, amb un primer projecte al 1864 del mestre d’obres Josep Fabrés i Fontanals, de reforma i construcció d’una casa asil per a homes i dones. Malgrat tot, l’edifici aixecat no es correspon amb aquest projecte, que finalment es inaugurat al 1875. Al 1878, la Casa s’amplia amb dues sales, a les que s’afegeix una segona i important ampliació al 1883. Al 1897 la Casa d’Empara adquireix i incorpora els jardins posterior que havien estat els Jardins Tívoli.

El conjunt de l’edifici de la Casa d’Empara està inclòs al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú.

Al 1982, la Casa es va sotmetre a un important programa de transformació i millora anomenat “Programa Marc” per a adaptar-la als nous temps, amb nous criteris de funcionalitat i qualitat de vida dels residents. Es varen suprimir les sales comunitàries, la comunitat religiosa es va traslladar a la 3ª planta, els serveis comuns es concentraren a la planta baixa, es renovà la cuina, s’instal·laren ascensors, es varen reforçar estructures i forjats, nous patis interiors, nous serveis sanitaris, calefacció, etc. La Casa va entrar en la modernitat. 

Al 2018 la junta de patrons de la Fundació va considerar que calia una segona reforma en profunditat. En aquest sentit es va redactar el “Pla Estratègic 2018-2022” (prorrogat a 2023 pe efectes de la pandèmia). Aquest nou pla assumia una nova etapa de reformes per reconvertir la residència del 1982 en un nou àmbit on es pogués treballar el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i, en particular, la creació de cinc Unitats de Convivència diferenciades. 

A més del propi Pla Estratègic,  la transformació i millora de la Casa és constant en diferents línies d’acció. A tall enunciatiu, en … 

  • l’adquisició de finques colindants per millorar i/o ampliar els serveis actuals
  • la reforma dels quadres elèctrics de la seu social 
  • la construcció dels nous vestidors pel personal 
  • la incorporació de plaques fotovoltàiques
  • la restauració dels vitralls de la capella 

… i un llarg etcètera d’intervencions que es fan en benefici de la Fundació i, sobretot, dels seus usuaris. 

Capella casa d'Empara Vilanova

La Capella

La Capella  de la Casa d’Empara està situada a la cantonada que conformen la Rambla Josep Tomás Ventosa i el carrer Llibertat. Està formada per una sola nau, amb dues façanes fent cantonada. Les parets de càrrega son de pedra, amb arcs de diafragma i coberta de teula comuna a dues vessants. Nau de quatre trams, un d’ells coincideix amb l’entrada lateral des de la Casa, separats per arcs ogivals i coberts amb sostre pla. Absis poligonal de cinc panys que parteix d’una base de planta quadrangular. Disposa d’un doble cor sobre l’atri amb llotja de tres arcs ogivals al primer i dues finestres al segon. L’entrada principal està situada a la Rambla Josep T. Ventosa i no disposa de cap entrada pel carrer Llibertat. La façana principal, és de composició simètrica amb portal central ogival amb arquivoltes i trencaaigües amb cresteria. Campanar de cadireta sobre la porta principal, d’una arcada apuntada amb frontó acabat amb cresteria. La façana lateral, disposa de quatre finestrals ogivals amb vitralls que també es reprodueixen als finestrals de l’absis. Els acabats interiors són pintats i el paviment a la nau central és de terratzo i de marbre al presbiteri. L’edifici és projectat el 1879, amb notables influències medievalistes amb gran acceptació en aquella època, per l’arquitecte Josep Oriol Mestres i Esplugues. L’edifici s’acaba i es beneeix el 1882. Posteriorment, intervé en el disseny de l’altar i el sagrari, l’arquitecte Josep Mª Jujol i Gibert, notable deixeble d’Antoni Gaudí. El conjunt de l’edifici de la Capella de la Casa d’Empara està inclòs al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú. Josep Oriol Mestres i Esplugas, Arquitecte i Acadèmic de Ciències i Arts de Sant Jordi, és també l’arquitecte de la Catedral de Barcelona, director de les obres de construcció del Liceu de Barcelona. Participà en diferents restauracions i construccions d’esglésies i entre elles la de Sant Antoni Abat de la nostra Vila. La capella disposa d’un ric fons de vitralls en procés de restauració. Més informació aquí. Actualment, la Capella en forma part indissoluble de la vida diària de la casa. El servei religiós està TEMPORALMENT tancat al públic.