Fundació Casa d’Empara

Òrgans de govern

La Fundació Casa d’Empara és una fundació privada sense ànim de lucre inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 115.

Tal com marquen els estatuts de la Fundació, el govern, administració i representació de la Fundació estan exclusivament confiats en el PATRONAT, òrgan suprem de la Fundació, els actes i les decisions del qual són definitius i inapel·lables.

Aquesta Junta de Patronat està formada a data 09/02/2023 per 9 patrons que renoven els seus càrrecs cada quatre anys. Aquests patrons actualment són:

Sr. Josep Orriols Mas (president)
Sr. Joaquim Puig Carrasco (sotspresident)
Sr. Jordi Martí Carbonell (secretari)
Sr.  Pau Albà Guibernau (vocal)
Sr. Carles Albà Pujol (vocal)
Sra. Maria Arrese Escribà (vocal)
Sra. Marta Bonilla Ivern (vocal)
Sra. Mª José García Calatayud (vocal)
Sra. Rosa Jorba Valldosera (vocal)

La Junta de Patronat nomena un equip directiu  compost per un/a gerent i un/a director/a que desenvolupen la direcció executiva de la Fundació d’acord amb l’organigrama establert i amb l’equip humà de la casa.

  • El/la gerent (que té cura de l’administració de totes les branques de la Fundació) i el/la director/a (que té la responsabilitat directa de l’àrea assistencial) complementen el seu equip amb:
  • Un/a treballador/a social que actua vers els usuaris i les seves famílies en l’àmbit assistencial i social.
  • Un/a gestor/a de recursos humans que té cura del personal col·laborador i les seves funcions envers residents i serveis generals.
  • Un equip d’infermeria que tenen cura dels residents en tot allò que té a veure amb la salut (medicació, dietes, visites mèdiques…).
  • Un/a coordinador/a de serveis assistencials que té al seu càrrec l’equip de gericultors/es.
  • Un/a coordinador/a de serveis que té al seu càrrec tota l’organització de l’atenció indirecta dels usuaris (cuina, neteja, bugaderia, recepció, manteniment).

En certs moments ha format part del dia a dia de la casa la comissió executiva. Aquest òrgan consultiu format el 1984 ha portat a terme de forma executiva les polítiques que emanen de la Junta de Patronat.
El nombre de membres ha variat en el temps, treballa per comissions (patrimoni, obres, serveis…) i està formada per alguns membres de la Junta de Patronat, alguns professionals i el/la gerent.
Actualment, la comissió executiva està fusionada amb la junta del patronat i, per tant, no té activitat pròpia.

Per últim, la comunitat religiosa de les Filles de la Caritat ha format part indissoluble de la casa des de 1875 fins al 27 de febrer de 2019, data en la que la comunitat va deixar la casa. La darrera comunitat estava formada per 4 persones que vivien a la tercera planta de la seu social essent-ne superiora Sor Pilar Abadia, que també formava part de la comissió executiva.
Després de la seva sortida, les instal·lacions de la comunitat es varen incorporar a la vida ordinària del centre en forma d’una unitat de convivència per grans dependents.

Organigrama Casa d'Empara 2023

Organigrama Fundació Casa d’Empara 2023