Pla estratègic 2018 – 2022 (prorrogat 2023)

La Fundació Casa d’Empara va treballar en l’elaboració d’un pla estratègic amb l’objectiu de disposar d’un instrument amb capacitat per orientar les accions que s’han de dur a terme per tal d’assolir una posició que permeti desenvolupar amb èxit les funcions que li són pròpies, orientat al futur desitjat i considerat com a òptim, assumint el caràcter propi en què es sustenta la Fundació.

El resultat va ser un pla estratègic de cinc anys que marca les línees principals de treball de la Fundació de cares al futur.

En trobareu un resum aquí.

Si voleu més informació, podeu contactar amb gerència.

ANNEX: donada la situació d’incertesa que va generar la pandèmia del COVID19 durant l’exercici 2020 i 2021, la junta de patronat de la Fundació, aplicant el principi de prudència, va decidir reduir el ritme d’execució del pla estratèig vigent per tal de garantir la necessària liquiditat.

En conseqüència, a la reunió de junta extraordinària de patronat del dia 10/06/2021 es va acordar prorrogar la data de finalització del pla estratègic vigent fins a l’exercici 2023.

Control econòmic extern (auditoria)

La Fundació Casa d’Empara audita anualment els seus comptes amb una firma auditora independent.

Pels exercicis 2018 a 2022 l’empresa auditora ha estat Comptes i Control auditors, S.L.

Per l’exercici 2017 l’empresa auditora va ser Morison ACPM.

A continuació podeu trobar els resums dels informes d’auditoria dels darrers exercicis    –>   2017      2018      2019    2020   2021   2022

Informació econòmica

Pel que fa als resultats comptables de les activitats principals (residència assistida i centre de dia), la Fundació es troba en una situació d’equilibri precari.

Es pot dir que la Fundació “no viu” (econòmicament parlant) de la relació d’ingresos i despeses de les activitats principals sinó d’altres fets conjunturals (donacions, llegats, lloguers…).

Gràcies a la gestió del patrimoni (bens mobles i immobles) la Fundació pot complementar els ingressos i tirar endavant la missió fundacional tot invertint al nivell que es requereix per tal d’aconseguir actualitzar amb constància les seves instal·lacions i fer efectiu el pla estratègic vigent.

L’exercici 2020 amb tota la gestió urgent de la pandèmia, es va convertir en un dels pitjors exercici comptables de la història moderna de la Fundació.

L’exercici 2021 ha va suposar una millora econòmica basada en dos drivers: l’increment d’ingressos provinents de les places col·laboradores (Dept de Drets Socials) i la contenció de la despesa corrent.

L’exercici 2022 ha suposat un retorn a una situació econòmica “basal” on, si no hi ha desviancions importants, l’entitat manté la seva sostenibilitat gràcies a altres activitats.

És feina de l’equip gestor i el patronat reconduir les desviacions econòmiques per poder tirar endavant, de forma sostenible, la missió de la Fundació.

Aquí podeu trobar el comptes de pérdues i guanys de la Fundació en les seves activitats principals (residència i centre de dia)   –>    2017    2018   2019    2020   2021   2022

Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió per a Fundacions

A la reunió ordinària de junta de Patronat de la Fundació de data 26/05/2022 es va aprovar l’adhesió al “Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió per a les fundacions” de la Coordinadora Catalana de Fundacions

El President i dos vocals del patronat treballen en continu per la implantació de les recomanacions bàsiques del codi i la millora contínua del bon govern de la Fundació. 

Informació subvencions rebudes

Tal com consta a la comptabilitat de la Fundació, les subvencions rebudes en els darrers exercicis són les següents:

2023

Acció – Generalitat de Catalunya (Projecte eudaimonIA) – 5.450,00€

Departament de drets socials (subv prog int gral a càrrec del 0,7% del IRPF) – 21.000€

Ent Pública Empresarial RED.ES (kit digital) – 7.920€

2022 

Departament de drets socials  (subv prog int gral a càrrec del 0,7% del IRPF) – 23.112,81€

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció d’ajuts econòmics taxa activitats i taxa obres) – 1.639,10€

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció per entitats) – 1.416,67€

Departament de drets socials (subv compl product extraord personal neteja) – 4.068,00€

2021

Departament de treball, afers socials i famílies – 19.760€

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció per entitats) – 1.293,00€

2020

Departament de treball, afers socials i famílies – 19.300€

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció d’ajuts econòmics en els tributs municipals) – 433,80€

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció d’ajuts econòmics en els tributs municipals) – 49,65€

2019 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció d’ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials) – 3.734,12€

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció d’ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials) – 1.528,87€

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció per entitats) – 1.474,00€

2018

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  1.956,77€

Diputació de Barcelona 1.212,65€

Departament de treball, afers socials i famílies –  18.876€ 

2017

Diputació de Barcelona – 1.232,85€Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – 2.841,50€

Departament de treball, afers socials i famílies – 20.000€

2016

Ajuntament de Vilanova i la Geltr ú – 2.100€

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – 20.000€

2015

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  – 2.000€

2014 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  – 2.000€

2013

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  – 7.800€