Col·laborar econòmicament amb la Fundació

La Fundacio Casa d’Empara té des del moment de la seva fundació (1.875) un marcat caràcter social i caritatiu

La fundadora, Na Magdalena Miró i Alegret de Llanusa, va llegar els bens per “acollir avis i orfes desvalguts”.

La Fundació va ser declarada de Beneficència Particular pel Reial Ordre de 4 de desembre de 1909 i actualment està sota la “Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”. 

Per aquest motiu, les aportacions econòmiques gaudeixen de les exempcions fiscals previstes a la Llei fins el 31/12/2023.  A partir del 01/01/2024, les exempcions fiscals augmenten. Podeu trobar aquesta informació aquí.  

Què he de fer per col·laborar econòmicament amb la Fundació

Si voleu col·laborar de FORMA ANÒNIMA, podeu ordenar una transferència al compte de CAIXABANK : ES24-2100-0404-9202-0028-2474. 

Si voleu una col·laboració més continuada, poseu-vos en contacte amb gerència per mail o al telèfon 93-811.51.64.

També podeu col·laborar fent un LLEGAT SOLIDARI. Això és: incloure la Fundació Casa d’Empara en el vostre testament com a hereva o beneficiària d’un llegat. 

Si voleu optar per aquesta via, us proposem que contacteu amb un notari per a redactar el testament a favor de la Fundació Casa d’Empara i que ens informeu d’aquesta inclusió. 

Podeu contactar amb gerència de la Fundació per mail o telèfon (93-811.51.64) per a resoldre qualsevol dubte al respecte. 

Sol·licitar informació