Odoo CMS - a big picture

Control econòmic extern (auditoria)

La Fundació Casa d'Empara audita anualment els seus comptes amb una firma auditora independent. 

Pels exercicis 2012 a 2014 l'empresa auditora va ser Comptes i Control auditors, S.L. 

Per l'exercici 2015 a 2017 l'empresa auditora ha estat Morison ACPM

A continuació podeu trobar els resums dels informes d'auditoria dels darrers exercicis    -->     2012      2013      2014      2015    2016    2017

Informació econòmica

Pel que fa als resultats comptables de les activitats principals (residència assistida i centre de dia), la Fundació es troba en una situació d'equilibri precari. 

Es pot dir que la Fundació "no viu" (econòmicament parlant) de la relació d'ingresos i despeses de les activitats principals. 

Gràcies a la gestió del patrimoni (bens mobles i immobles) la Fundació pot complementar els ingressos, fer positius els resultats anuals i tirar endavant la missió fundacional tot invertint al nivell que es requereix per tal d'aconseguir actualitzar amb constància les seves instal·lacions. 

Per l'exercici 2017 el resultat de les activitas principals ha millorat de forma conjuntural. Es feina de l'equip gestor transformar els fets conjunturals en estructurals per poder tirar endavant de forma sostenible el projecte de la Fundació. 

A continuació podeu trobar els comptes de resultats de la Fundació (residència assistida i centre de dia)   -->     2012    2013     2014      2015    2016     2017  

Informació subvencions rebudes

Tal com consta a la comptabilitat de la Fundació, les subvencions rebudes en els darrers exercicis són les següents: 

-2018-->   Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 1.956,77€

                        Diputació de Barcelona - 1.212,65€

                        Departament de treball, afers socials i famílies -  18.876€ (assignació provisional)

-2017-->   Diputació de Barcelona - 1.232,85€

                        Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 2.841,50€

                        Departament de treball, afers socials i famílies - 20.000€

-2016 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 2.100€

                        Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - 20.000€

-2015 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 2.000€

-2014 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 2.000€

-2013 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 7.800€